کنترلر فوق هوشمند ماشین جوجه کشی با کنترل توسط شبکه